„Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Celem projektu jest wsparcie opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie pomocy w opiece nad osobami od nich zależnymi oraz umożliwienie im skorzystania z przerwy regeneracyjnej i czasowego odciążenia od codziennych obowiązków poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej.

Trudna i wieloletnia opieka nad osobą zależną powoduje często wykluczenie lub ograniczenie udziału opiekunów/ członków rodzin z życia zawodowego, społecznego i kulturowego a także jest bardzo dużym obciążeniem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a często także finansowym. Dlatego w czasie, kiedy opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny przejmuje Opiekun, rodzina ma wówczas czas na załatwienie bieżących spraw życia codziennego, zadbanie o swoją kondycję psycho-fizyczną czy też może po prostu odpocząć. Opiekun pomaga osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym, przy wykonywaniu codziennych czynnościach (czy to higienicznych – mycie, czesanie, ubieranie czy rehabilitacyjnych jak i zdrowotnych – podawanie leków, robienie zastrzyków itp.)

W roku 2024 Kartuskie Centrum Caritas obejmie opieką wytchnieniową  37 podopiecznych z powiatu kartuskiego i ościennych, a każda z tych rodzin skorzysta z 14 dni opieki całodobowej. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, lub
 • osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z pózn. zm.)

Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Domu Nadziei:

Nabór do programu odbywa się na podstawie wniosków złożonych za pomocą strony biuro@caritas-kartuzy.pl lub osobiście w rejestracji przy ul. Leśna 5 w Kartuzach w godzinach od 8-12.00 od poniedziałku do piątku. O przyjęciu decyduje stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnością.

Liczba uczestników objętych Programem jest zależna od wysokości środków przyznanych z Funduszu Sprawiedliwości, dlatego też złożenie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem usługi.

Usługi opieki wytchieniowej w ramach pobytu całodobowego, wynoszą co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmują nocleg osoby z niepełnosprawnością, w godzinach co najmniej 22.00-6.00, a jedna doba w ramach pobytu całodobowego nie przekracza 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi.

Karta zgłoszenia do programu

Aby wziąć udział w programie, należy dostarczyć do siedziby KCC wypełnioną kartę zgłoszeniową. Dodatkowo każdy potencjalny uczestnik musi dołączyć do wniosku kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, a także formularz klauzuli RODO i oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia.

Wymagane załączniki do realizacji Programu:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,
 2. Karta realizacji usługi opieki wytchnieniowej,
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności.
 4. Oświadczenie opiekuna prawnego,
 5. Klauzula informacyjna dla pacjentów,
 6. Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym,
 7. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”

Podstawa prawna

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, zwanego dalej „Funduszem”, powstałego z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym celem Funduszu jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. (Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647).