Jak otrzymać pomoc w ramach opieki wytchnieniowej?

Proces objęcia stacjonarną opieką wytchnieniową przebiega następująco:

  • dostarczenie wymaganej dokumentacji (biuro przy ul. Leśnej 5 w Kartuzach czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00)
  • rozpatrzenie wniosku w terminie 7 dni od dostarczenia kompletnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji
  • wstępne badanie lekarskie
  • skierowanie do ośrodka pomocy społecznej
  • ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji
  • objęcie opieką wytchnieniową (lub wpis na listę oczekujących)

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?
– formularz rekrutacyjny – zał. nr 1a
– oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – zał. nr 2
– oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” – zał. nr 3
– zaświadczenie stwierdzające występowanie okoliczności pozwalających na objęcie opieką wytchnieniową (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach)
– zgoda na objęcie stacjonarną opieką wytchnieniową – zał. nr 4
– oświadczenie opiekuna/osoby bliskiej – zał. nr 5
– oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji regulaminu objęcia opieką – zał. nr 6
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 7

Po przejściu wstępnego badania lekarskiego należy dostarczyć dokument indywidualnej ścieżki reintegracji, wystawiony przez odpowiedni ośrodek pomocy społecznej – zał. nr 8

Czy dostarczenie dokumentów oznacza automatyczne objęcie opieką wytchnieniową?

Nie.

Warunkiem objęcia osoby opieką wytchnieniową jest złożenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że w danym momencie ilość osób potrzebujących wsparcia będzie przekraczać nasze możliwości.

Wówczas o kolejności przyjęcia decydować będzie następująca punktacja:
– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 4 pkt.
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 3 pkt.
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym – 2 pkt
– osoby objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 1 pkt

Osoby niezakwalifikowane w danym momencie do objęcia opieką wytchnieniową zostaną wpisane na listę oczekujących.