Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej?

Ze wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej mogą skorzystać rodziny lub opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki na swoimi podopiecznymi, takimi jak:
– seniorzy
– osoby z niepełnosprawnością
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym
– osoby z chorobami przewlekłymi
– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy domowej, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa            domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę, uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej
– osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa