Jak zgłosić pacjenta do
DOMU NADZIEI?

Zgłoszenia pacjentów przyjmowane są w biurze hospicjum (ul. Leśna 5 w Kartuzach) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00.

Chory (lub rodzina) zgłaszający się do hospicjum powinien posiadać:

  • dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość),
  • skierowanie do hospicjum wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w formie papierowej lub elektronicznej (kod),
  • dotychczasowy przebieg choroby w formie dokumentacji medycznej (np. wyniki badań, wypisy ze szpitali),
  • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (np. legitymacja emeryta/rencisty).

Warunkiem przyjęcia do hospicjum jest również:

  • zgoda pacjenta na objęcie opieką,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dotyczącego stanu zdrowia pacjenta
  • oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji regulaminów.

Przy przyjęciu uzyskuje się od pacjenta pisemne wskazanie:

  • osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
  • osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji, a w przypadku śmierci – do wglądu do dokumentacji medycznej.

Te upoważnienia zostają dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta i stanowią jej integralną część.