Jak zgłosić pacjenta do hospicjum domowego?

Zgłoszenia pacjentów przyjmowane są w biurze hospicjum (ul. Leśna 5 w Kartuzach) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00.

Chory (lub rodzina) zgłaszający się do Hospicjum powinien posiadać:

  • dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość),
  • skierowanie do hospicjum wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w formie papierowej lub elektronicznej (kod),
  • dotychczasowy przebieg choroby w formie dokumentacji medycznej, np. wyniki badań, wypisy ze szpitali,
  • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (np. legitymacja emeryta/rencisty),
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dotyczący stanu zdrowia pacjenta.

Przy przyjęciu uzyskuje się od pacjenta pisemne wskazanie przez pacjenta lub jego prawnego opiekuna:

  • osoby upoważnionej (imię i nazwisko) do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
  • osoby upoważnionej (imię i nazwisko) do uzyskiwania dokumentacji, a w przypadku śmierci – do wglądu do dokumentacji medycznej.

Upoważnienia te zostają dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta i stanowią jej integralną część.