Życzliwa dłoń

Celem projektu jest wdrożenie na obszarze realizacji projektu zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 206 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 241 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 267 356,55 zł