Życzliwa dłoń

Celem projektu jest wdrożenie na obszarze realizacji projektu zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 206 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 241 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 267 356,55 zł

Kartuskie Centrum Caritas jako beneficjent projektu pt. „Życzliwa dłoń” nr umowy RPPM.06.02.02-22-0053/20-00 zobowiązuje się do zachowania trwałości efektów ww. projektu, tzn. utrzymania wspartych w ramach projektu 60 miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu, tj. minimum do 01.09.2026r.

Wskazane we wniosku formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości: Dzienny Dom Pobytu w Lini, 3 Kluby Seniora (znajdujące się w miejscowościach Kartuzy, Pomieczyno oraz Tokary), 5 osób świadczących usługi opiekuńcze, 40 wolontariuszy świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz 116 miejsc w ramach elektronicznego systemu monitorowania.

Tym samy Kartuskie Centrum Caritas deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu, tzn. do 01.09.2026r.